slid 20

Bytové domy

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník jednotky

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor
 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

 • Lze podpořit i výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
 • Plynový kondenzační kotel – 12 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.
Možno získat dotaci samostatně nebo v rámci komplexního projektu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady)
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
 • Dešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)

Stínící technika

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace se pohybuje od 50.000 Kč do stovek tisíc korun.

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Kolik získáte

 • 1 500 Kč na m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 300 000 Kč na jednu stavbu

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jednu dobíjecí stanicí činí 45 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Vlastníci novostaveb
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Kolik získáte

 • 45 000 Kč za jednu instalovanou dobíjecí stanici
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě

Novostavba

Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě. Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval. Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 korun.

Kdo může žádat

 • Stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu)
 • Nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby (u dotace na nákup bytu)
 • Osoba, které svědčí právo stavby
 • Pověřený vlastník jednotky

Kolik získáte

 • Jednorázovou částku 150 000 Kč za bytovou jednotku
 • Podmínkou je splnění technických parametrů nízkoenergetické budovy

Dotaci lze uplatnit u bytových domů po celé ČR.

Bonus za kombinaci více opatření

Při kombinaci více opatření můžete získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Maximální zvýhodnění činí více než 150 000 Kč.

Kolik získáte

 • 20 000 Kč za vybranou kombinaci opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 20 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 40 000 Kč
 • až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)
Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověření vlastníci jednotek

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč
Výsledná částka závisí na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek.

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 13 000 Kč/kW
 • Solární fotovoltaický ohřev teplé vody – 13 000 Kč/kW
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:
 • Řízené větrání se ZZT / centrální – 35 000 Kč / b. j.
 • Řízené větrání se ZZT / decentrální – 25 000 Kč / b. j.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. Výše dotace na každou napojenou bytovou jednotku činí 10 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku – 10 000 Kč / b. j.

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

 • Příspěvek lze získat k dotaci na všechna opatření – kromě nákupu bytu v bytovém domě, ekomobility a systémů na akumulaci pouze dešťové vody.

Kolik získáte

 • Jednorázový příspěvek ve výši 15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč podle typu podpořeného opatření.
 • Posouzení vad statiky objektu pro zateplení – 10 000 Kč
 • Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro zateplení a výměny zdroje – 1 000 Kč / b. j.

Zeleň

Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Výše dotace se pohybuje od 2 500 do 50 000 korun.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů

Kolik získáte

 • 2 500 Kč na listnatý nebo ovocný strom (obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více) Podpořeno může být až 20 ks stromů

Lze žádat pouze s jiným opatřením, ne samostatně.

 • Kovalprojekt s.r.o  IČO: 07563744  | DIČ: CZ07563744
  Kovaltech s.r.o.  | IČO: 09937676
  Ing. Lukáš Koval | IČO: 76517179

  🔰Kancelář:
  Pode Zdí 147/11
  748 01 Hlučín
  Czech republic

  🔰Fakturační údaje:
  Dlouhá 646
  747 14 Markvartovice
  Czech republic

  Kontakt:
  Ing. Lukáš Koval|ČKAIT: 1103572
  📞 +420 777 624 424
  ✉️ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  🌐 www.kovalprojekt.cz
  📯 cfdzyfckovalprojekt.cz © | HV

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím